Select Page

V okviru svoje delovne obveznosti nudim (s soglasjem staršev) individualno učno pomoč učencem od prvega do četrtega razreda, sodelujem z njihovimi razredničarkami in starši.

Enkrat tedensko se tako srečujem z najrazličnejšimi učenci, ki jim je bilo obiskovanje dopolnilnega pouka premalo ali so pogosteje doživljali kratkotrajno pozornost za šolsko delo ali pa so skupaj z njihovo razredničarko in starši ugotovili, da sami, kljub spodbudam in prilagojenim pristopom med poukom, ne zmorejo napredovati v osnovnih komunikacijskih in drugih veščinah, največkrat pri slovenščini in matematiki.

Po potrebi sodelujem tudi z zunanjimi strokovnjaki iz specifičnih področij (specialno pedagoginjo za odkrivanje bralno-napisovalnih težav, z logopedinjo za odkrivanje govorno-jezikovnih motenj, s socialno-pedagoginjo in psihologinjo pri odkrivanju težav na področju motenj pozornosti ali pomanjkljive socialne zrelosti idr.). Če se pokaže, da dodatna strokovna pomoč ni zadosti, staršem predlagamo, da vložijo zahtevo za začetek postopka usmerjanja, saj je otrok le tako upravičen do še izdatnejše dodatne strokovne pomoči skozi vsa leta šolanja, seveda, če se ugotovi, da je do nje upravičen in strokovna komisija Zavoda za šolstvo izda odločbo, na podlagi katere se vsako leto znova za otroka izdela individualiziran program. Več o tem si lahko preberete v razdelku »Otroci s posebnimi potrebami« ali obiščete stran Zavoda RS za šolstvo – www.zrss.si

Dostopnost